Tag Archives: Kapeuncit

Nasib Ujang, Jalma Leutik Nu Asa Kapeuncit

Nasib Ujang

Caritana si Ujang teh ngalalakon alias nyaba ka kota metropolitan. Mung mawa bekel elmu saayana tan harta jeung banda salain ti kajujuran pamolahna.

Hiji wanci nu mustari, satepina di dayeuh eta kajaiban ngadatangan dirina. Si Ujang teu pisan nepi kaluntang-lantung sisi jalan kusabab langsung manggih pagawean nu kacida ngabangjakeunnana. Ti harita Ujang teh soson-soson nyanghareupan eta pagawean nu aya.

Sangeus sabaraha waktu di lakonan, hiji mangsa Ujang teh boga niat hayang boga usaha sorang. Tina ku rikrikna kukumpul modal salila digawe akhirnya jadi kanyataan eta kahayang. Alhasil Ujang teh boga usaha.

Usaha ujang kasebut manggih jalan nu lancar. Tapi kalancaran eta teu kungsi lila manggih panghalang ku ayana sababaraha jalma nu teu tanggung jawab, akibatnya nya kapaksa Ujang teh kudu nanggung resikona. Cek cek cek ….. sakitu badagna eta nu di tipu kanu lian teh. Ujang mung bisa ngerutkekeun tarang da teu walakaya.