Nasib Ujang, Jalma Leutik Nu Asa Kapeuncit

Nasib Ujang!Nasib Ujang! Caritana si Ujang teh ngalalakon alias nyaba ka kota metropolitan. Mung mawa bekel elmu saayana tan harta jeung banda salain ti kajujuran pamolahna.

Hiji wanci nu mustari, satepina di dayeuh eta kajaiban ngadatangan dirina. Si Ujang teu pisan nepi kaluntang-lantung sisi jalan kusabab langsung manggih pagawean nu kacida ngabangjakeunnana. Ti harita Ujang teh soson-soson nyanghareupan eta pagawean nu aya. Continue reading “Nasib Ujang, Jalma Leutik Nu Asa Kapeuncit”