Undak-Usuk Basa Sunda

Undak-Usuk Basa Sunda

Belajar Basa Sunda, Undak-Usuk Basa Sunda.

Undak-usuk Basa Sunda

Basa Loma

Basa Lemes (Keur ka sorangan)

Basa Lemes (Keur ka batur)

Abus/Asup Lebet Lebet
Acan/Tacan/Encan Teu acan Teu acan
Adi Adi Rai/Rayi
Ajang/Keur/Pikeun Kanggo Haturan
Ajar Ajar Wulang/Wuruk
Aji/Ngaji Ngaji Ngaos
Akang Akang Engkang
Aki Pun aki Tuang Eyang
Aku/Ngaku Aku/Ngaku Angken/Ngangken
Alo Pun alo Kapiputra
Alus Sae Sae
Ambeh/Supaya/Sangkan Supados Supados
Ambek Ambek Bendu
Ambeu/Ngambeu Ngambeu Ngambung
Amit/Amitan Permios Permios
Anggel Bantal Bantal/Kajang mastaka
Anggeus/Enggeus Rengse Parantos
Anjang/Nganjang Ngadeuheus Natamu
Anteur/Nganteur Jajap/Ngajajapkeun Nyarengan
Anti/Dago/Ngadagoan Ngantosan Ngantosan
Arek Bade/Seja Bade/Seja
Ari Dupi Dupi
Asa/Rarasaan Raraosan Raraosan
Asal Kawit Kawit
Aso/Ngaso Ngaso Leleson
Atawa Atanapi Atanapi
Atoh/Bungah Bingah Bingah
Awak Awak Salira
Awewe Awewe Istri
Babari/Gampang Gampil Gampil
Baca Aos Aos
Badami Badanten Badanten
Bae/Keun bae Sawios/Teu sawios Sawios/Teu sawios
Bagea Bagea Haturan
Baheula Kapungkur Kapungkur
Baju Baju Raksukan/Anggoan
Bakti Baktos Baktos
Balik/Mulang Wangsul Mulih
Balur Balur Lulur
Bangga Sesah Sesah
Bapa Pun Bapa Tuang Rama
Bareng/Reujeung Sareng Sareng
Bareto Kapungkur Kapungkur
Batuk Batuk Gohgoy
Batur Babaturan Rerencangan
Bawa Bantun Candak
Beak Seep Seep
Beda Benten Benten
Beja Wawartos Wawartos
Bener/Enya Leres Leres
Bengek/Mengi Asma Ampeg
Bere/Mere Maparin/Masihan Ngahaturaan/Ngaleler
Berekah Pangesto/Pangestu Damang/Wilujeng
Beuki Seneng Sedep
Beulah Palih Palih
Beuli/Meuli Meser Ngagaleuh
Beunang Kenging Kenging
Beungeut Beungeut Pameunteu/Raray
Beurang Siang Siang
Beurat Abot Abot
Beuteung Padaharan Patuangan/Lambut
Bibi Pun bibi Tuang bibi
Bikeun/Mikeun Maparinkeun Ngahaturkeun/Nyanggakeun
Bilang/Milang Ngetang Ngetang
Birit/Bujur Birit/Bujur Imbit
Bisa Tiasa Tiasa
Bisi Bilih Bilih
Biwir Biwir Lambey
Boa Tiasa jadi Tiasa jadi
Boga Gaduh Kagungan
Buang/Ngising Miceun Kabeuratan
Budak Budak Murangkalih
Bujal Bujal/Puser Udel
Buka puasa Buka Bobor
Bukti Buktos Buktos
Bulan Sasih Sasih
Bungah/Gumbira Bingah Bingah
Burit Sonten Sonten
Buru Bujeng Bujeng
Butuh Perlu Peryogi
Cabak/Nyabak Nyabak Cepeng
Cageur Pangesto/Pangestu Damang
Calana Calana Lancingan
Cangkeng Cangkeng Angkeng
Caram/Carek/Nyarek Nyarek Ngawagel
Carang/Langka Awis Awis
Carekan/Nyarekan Nyarekan Nyeuseulan
Carita/Nyarita/Ngomong Nyanggem Nyarios
Cenah Cenah Saurna
Cekel/Nyekel Nyekel Nyepeng
Celuk/Nyeluk/Gero/Ngageroan Nyauran Ngagentraan
Ceuli Ceuli Cepil
Ceurik Ceurik Nangis
Cicing Matuh Calik/Linggih
Ciduh Ciduh Ludah
Cik/Cing Cobi Cobi
Cikal Cikal Putra pangageungna
Ciling/Pacilingan Kakus Jamban
Ciri Tanda Tawis
Cium/Nyieum Nyieum Ngambung
Cokot/Nyokot Ngabantun Nyandak
Cukup/Mahi Cekap Cekap
Cukur/Dicukur Dicukur Diparas
Cunduk/Datang Dongkap Sumping/Rawuh
Daek Daek/Purun Kersa
Dagang Dagang Icalan
Dahar Neda Tuang
Dangdan Dangdan Dangdos
Dapur Dapur Pawon
Denge/Ngadenge Nguping/Mireng Ngadangu
Deukeut Caket Caket
Didik/Ngadidik Ngatik Miwuruk/Mitutur/Miwejang
Diri Diri Salira
Diuk Diuk Calik/Linggih
Duga/Kaduga Kaduga Kiat
Duit Artos Artos
Dumeh/Lantaran Jalaran Kumargi
Eling/Inget Emut Emut
Emboh/Tambah Tambih Tambih
Era Isin Lingsem
Embung Alim Teu kersa
Enggon Pamondokan Pangkuleman
Eukeur/Keur Nuju Nuju
Eusi/Ngeusian Ngalebetan Ngalebetan
Euweuh Teu aya Teu aya
Gancang Enggal Enggal
Ganti Ganti Gentos
Gardeng/Reregan Gardeng Lalangse
Gawe Gawe Damel
Gede Gede Ageung
Gelung Gelung Sanggul
Genah/Ngeunah Raos Raos
Gering Udur Teu damang
Getol Getol Kersaan
Geulang Geulang Pinggel
Geura/Pek/Heg Geura/Mangga Mangga
Geuwat Enggal Enggal
Gigir/Gigireun Gigireun Gedengeun
Gimir Gimir Rentag manah
Gogoda/Cocoba Cocoba Cocobi
Goreng Goreng Awon
Gugu/Ngagugu Nurut Tumut
Haben Haben Teras-terasan
Hadir/Ngahadiran Nungkulan Ngaluuhan
Hal/Perkara Perkawis Perkawis
Halis Halis Kening
Hampura/Maap Hapunten Hapunten/Haksama
Hareup Payun Payun
Harga Harga Pangaos
Harti Hartos Hartos
Hate Hate Manah
Hawatir/Watir/Karunya Watir Hawatos
Hayang Hoyong Palay
Helok Heran Hemeng
Hese/Susah/Pelik Sesah Sesah
Heuay Heuay Angob
Heubeul/Lawas Heubeul Lami
Heug/Seug Mangga Mangga
Hili/Tukeur Liron Gentos
Hirup Hirup Jumeneng
Hudang Hudang Gugah
Huntu Huntu Waos
Hutang Hutang Sambetan
Iber/Beja/Warta Wartos Wartos
Idin Widi Widi
Igel Igel Ibing
Iket Totopong Udeng
Ilik/Ngilikan Ningalan Ningalan
Ilu/Ngilu Ngiring Ngiring
Imah Rorompok Bumi
Impi/Ngimpi Impen/Ngimpen Impen/Ngimpen
Imut Imut Mesem
Incu Pun incu Tuang putu
Indit/Miang Mios Angkat/Jengkar
Indung Pun biang Tuang ibu
Inggis/Risi Inggis/Risi Rempan
Injeum/Nginjeum Nambut Nambut
Inum/Nginum Leueut/Ngaleueut Leueut/Ngaleueut
Irung Irung Pangambung
Isuk/Isukan Enjing Enjing
Itung Itung Etang
Iwal/Kajaba Kajaba Kajabi
Jaga Jaga Jagi
Jalma/Jelema Jalmi Jalmi
Jauh Tebih Tebih
Jawab Walon Waler
Jero Lebet Lebet
Jeung Sareng Sareng
Jiga Jiga Sapertos/Sakarupi
Jual Ical Ical
Jugjug Bujeng Bujeng
Juru/Ngajuru Ngalahirkeun Babar
Kabeh/Kabehanana Sadayana Sadayana
Kabur/Minggat Minggat Lolos
Kacida/Naker Kalintang Kalintang/Teu kinten
Kajeun/Keun bae Sawios Sawios
Kakara/Karek Nembe Nembe
Karembong Kekemben Kekemben
Kari/Tinggal Kantun Kantun
Kasakit/Nyeri Kasakit/Kanyeri Kasawat
Katara/Kaciri Katawis Katawis
Kapalang/Kagok Kapambeng Kapambeng
Kawas Sapertos Sapertos
Kawin Nikah/Jatukrami Jatukrami/Rendengan
Kede Kenca Kiwa
Kejo/Sangu Sangu Sangu
Kelek Kelek Ingkab
Kesang Karinget Karinget
Keur/Pikeun Kanggo Kanggo/Haturan
Kiih Kahampangan Kahampangan
Kolot Kolot Sepuh
Kongkorong Kangkalung Kangkalung
Kop/Pek Mangga Mangga
Kuat Kiat Kiat
Kudu Kedah Kedah
Kumbah Kumbah Wasuh
Kumis Kumis Rumbah
Kumpul Kempel Kempel
Kungsi Kantos Kantos
Kurang Kirang Kirang
Kuring/Simkuring Abdi/Sim abdi Sim abdi
Labuh Labuh Geubis
Lahun/Ngalahun Ngalahun Mangkon
Lain Sanes Sanes
Laju Lajeng Lajeng
Lalaki Lalaki Pameget
Laku/Payu/Laris Pajeng Pajeng
Lalajo Nongton Nongton
Lamun/Upama Upami Upami
Lanceuk Pun lanceuk Tuang raka
Lantaran/Sabab Jalaran/Sabab Margi
Leho Leho Umbel
Letah Letah Ilat
Leungeun Leungeun Panangan
Leungit Leunit Ical
Leutik Alit Alit
Leuwih Langkung Langkung
Lila Lami Lami
Mahal Awis Awis
Maksud Maksad Maksad
Malarat/Miskin Jalmi teu gaduh Teu kagungan nanaon
Malem Wengi Wengi
Malik Malik Mayun
Mamayu Mamayu Mamajeng
Mangka/Sing/Muga Mugi Mugi
Maot Maot Pupus/Ngantunkeun/Tilar dunya
Marhum Marhum/Jenatna Marhum/Suargi
Memeh/Samemehna Sateuacanna Sateuacanna
Mending/Leuwih hade Langkung sae Langkung sae
Meujeuhna Meujeuhna Cekap
Meueun Panginten Panginten
Mimimti/Mimitina Kawitna Kawitna
Minangka Etang-etang Etang-etang
Mindeng/Remen Sering Sering
Minyak Lisah Lisah
Muga Mugi Mugia
Mupakat/Rempug Mupakat/Rempug Rempug
Murah Mirah Mirah
Najan/Sanajan Sanaos Sanaos
Ngan Mung Mung
Ngaran Wasta/Nami Jenengan/Kakasih
Ngeunah Ngeunah Raos
Ngora Ngora Anom
Nini Pun nini Tuang eyang
Nyaho Terang Uninga
Nyaring Nyaring Teu acan kulem
Nyolowedor Nyolowedor Midua hate
Obat/Ubar Obat/Ubar Landong
Ogan/Ondang Ondang Ulem
Ome/Ngomean/Menerkeun Ngalereskeun Ngalereskeun
Paham Paham,ngartso Ngartos
Paju/Maju Majeng Majeng
Pake/Make Nganggo Nganggo
Palangsiang/Bisa jadi Tiasa jadi Tiasa jadi
Palire/Malire Malire Merhatoskeun
Pamajikan Pun bojo Tuang rayi
Pancuran/Kamar mandi Jamban Jamban
Pandeuri Ti pengker Ti pengker
Pang/Pangna/Nu matak Nu mawi Nu mawi
Panggih/Manggih/Nimu Mendak Mendak
Pangkat/Kadudukan Kadudukan Kalungguhan
Pangku/Mangku Mangku Mangkon
Panon Panon Soca
Pantar/Sapantar Sapantar Sayuswa
Paribasa Paripaos Paripaos
Pariksa/Mariksa Mariksa Marios
Parna Repot Wales
Paro/Saparo Sapalih Sapalih
Pasti/Tangtu Tangtos Tangtos
Pati/Teu pati Teu patos Teu patos
Patuh/Matuh Matuh Linggih
Payung Payung Pajeng
Pedah Kumargi/Jalaran Rehing
Penta/Menta Neda/Nyuhunkeun Mundut
Pecak/Mecak/Nyoba Nyobi Nyobi
Pencet/Mencetan Meuseulan Meuseulan
Percaya Percanten Percanten
Perlu Perlu Peryogi
Permisi Permios Permios
Peuting Wengi Wengi
Pihape/Mihape Wiat Ngaweweratan
Piker Piker Manah
Piligenti Piligentos Piligentos
Pindah Pindah Ngalih
Pingping Pingping Paha
Pipi Pipi Damis
Poe Dinten Dinten
Poho Hilap Lali
Popotongan Patilasan Patilasan
Puasa Puasa Saum
Puguh/Tangtu Tangtos Tangtos/Kantenan
Purun Purun Kersa
Rarabi Rarabi Garwaan
Raksa/Pangraksa Pangraksa Panangtayungan
Ramo Ramo Rema
Rampes Mangga Mangga
Rasa/Rumasa Rumaos Rumaos
Rea/Loba Seueur Seueur
Receh Receh Artos alit
Reujeung Bareng Sareng
Reuneuh Kakandungan Bobot/Ngandeg
Reureuh Reureuh Ngaso
Rieut Rieut Puyeng
Ripuh Ripuh Repot
Robah Robah Robih
Roko/Ududeun Rokok Sesepeun
Rua/Sarua Sarupi/Sami Sarupi/Sami
Rusuh/Rurusuhan Enggal-enggalan Enggal-enggalan
Saba/Nyaba Nyanyabaan Angkat-angkatan
Sabot Keur waktu Waktos
Sabuk/Beubeur Beubeur Beulitan
Sadia Sayagi Sayagi
Sakeudeung Sakedap Sakedap
Salah Lepat Lepat
Salahsaurang Salahsawios Salahsawios
Salaki Pun lanceuk Caroge/Tuang raka
Salamet Salamet Wilujeng
Salat/Solat Sambeang Netepan
Salesma Salesma Pileg
Salempang/Hariwang Salempang Salempang/Rajeg manah
Salin/Disalin Disalin Gentos
Samak Amparan Amparan
Sampak/Nyampak Nyampak Nyondong/Kasondong
Samping Sinjang Sinjang
Sanding/Kasanding Kasanding Kasumpingan
Sanggeus Saparantos Saparantos
Sanggup Sanggem Sanggem
Sare Mondok Kulem
Sarerea Sadayana Sadayana
Sarta/Jeungna deui Sareng Sareng
Sarua Sami Sami
Sasarap Sasarap/Neda Tuang
Sawah Sawah Serang
Sejen Sejen Sanes
Seleh/Nyelehkeun Masrahkeun Nyanggakeun/Ngahaturkeun
Selewer/Nyelewer Midua hate Midua manah
Semah Tamu Tamu
Sesa/Kari Kantun Kantun
Sebut Sebat Sebat
Serah/Nyerahkeun Mirak Mirak/Ngeser
Seubeuh Sesek Wareg
Seuri Seuri Gumujeng
Siar/Nyiar Milari Milari
Sibanyo Sibanyo Wawasuh
Sirah Sirah Mastaka
Sirit Larangan Larangan
Sisir Pameres Pameres
Soara, sora Sora Soanten
Sorangan Sorangan Nyalira
Sore Sonten Sonten
Sugan/Manawi Manawi Manawi
Suku Suku Sampean
Sunat/Nyunatan Ngabersihan Nyepitan
Sungut Cangkem Baham
Supaya Supados Supados
Surat Serat Serat/Tetesan
Suweng Suweng Kurabu/Gwang
Tabeat Adat Panganggo
Tadina Kawitna Kawitna
Tai Kokotor Kokotor
Taksir/Ngira Nginten-nginten Nginten-nginten
Taktak Taktak Taraju
Talatah Wiat saur Wiat saur
Tambah Tambih Wuwuh
Tampa Tampi Tampi
Tanda/Ciri Tawis Tawis
Tangen/Katangen Kanyahoan Kauninga
Tangtung/Nangtung Nangtung Ngadeg
Tanya Taros Pariksa
Tapi Nanging Nanging
Tarang Tarang Taar
Tarima Tampi Tampi
Tawar/Nawar Nawis Mundut
Tayoh-tayohna Rupina Rupina
Teang/Neangan Milari Milari
Tenjo/Nenjo/Nempo Ningal Ningali
Tepi Dugi Dugi
Tere Tere Kawalon
Tereh Enggal Enggal
Teleg/Teureuy Teleg Telen
Tembang/Nembang Nembang Mamaos
Tepi/Nepi Dugi Dugi
Tepung Tepang Tepang
Terus Teras Teras
Teundeun Simpen Simpen
Tincak Tincak Dampal
Titah/Nitah/Jurung Ngajurungan Miwarangan
Tonggong Tonggong Pungkur
Topi/Dudukuy Topi/Dudukuy Tudung/Langgukan
Tulis Tulis Serat
Tulung/Pitulung Pitulung Pitandang
Tulus Cios Cios
Tuluy Teras/Lajeng Teras/Lajeng
Tumpak Tumpak Tunggang
Tunggu Antos Antos
Turun Turun Lungsur
Ucap Ucap Kedal/Lisan
Ulah Teu kenging Teu kenging
Ulin Ulin Ameng
Umur Umur Yuswa
Urus/Nguruskeun Ngalereskeun Ngalereskeun
Urut Tilas Tilas
Utama Utami Utami
Waktu Waktos Waktos
Wani Wantun Wantun
Waras Cageur Damang
Wareh/Sawareh Sapalih Sapalih
Warga/Dulur Wargi Wargi
Watara/Sawatara Sawatawis Sawatawis
Wawuh Wanoh/Kenal Kenal
Wedak Pupur Pupur
Wedal Wedal Weton
Wilang/Kawilang Kaetang Kaetang
Wudu Wulu/Wudu Abdas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *